Actiefoto bovengronds mest uitrijden

Opening seizoen 2021: bovengronds mest uitrijden

Opening seizoen 2021 … zo voelt dat voor mij ten minste. De kop is er af en de eerste mest ligt op het land. Bovengronds wel te verstaan en dat is niet vanzelfsprekend.

Vrijstelling bovengronds uitrijden van drijfmest

Bovengronds uitrijden van drijfmest mag alleen als je een vrijstelling hebt aangevraagd en verklaart dat je aan de minimale eisen voldoet. Daarbij hoort ook een rapport van het vorige jaar, waarin je aantoont dat je aan de eisen hebt voldaan.

Als biologisch melkveebedrijf voldoen we, vanwege de wettelijke Europese eisen voor de biologische melkveehouderij, daar zeker aan.

Waarom bovengronds?

Je zou toch zeggen dat juist de biologische landbouw, die volgens de Europese biologische verordening niet vervuilend is, het beste jongetje van de klas wil zijn en dan juist zo weinig mogelijk emissie wil veroorzaken! Dat is natuurlijk wel zo, maar juist die Biologische landbouw moet heb hebben van een gezonde bodem en zijn gezonde bodemleven. Laat het mest injecteren nou net het bodemleven kapot maken.

Ook in strookjes bemesten lijkt misschien gunstiger wat ammoniakemissie betreft, maar die strookjes bedekken het gras zodanig dat de mest de bodem amper kan bereiken. Het gevolg is dat de mest met het gras mee omhoog “groeit” en de mest niet in de bodem omgezet en vastgelegd kan worden om als voedingsmiddel voor het gewas te dienen. Vandaar dat veel biologische melkveehouders een ontheffing voor bovengronds mest uitrijden  aanvragen.

Heel tevreden

We zijn nu voor het derde jaar weer bovengronds aan het drijfmest uitrijden en zien het verschil met de jaren daarvoor. De drijfmest bereikt gemakkelijk het grondoppervlak en wordt door het bodemleven met behulp van zuurstof omgezet naar gezonde voeding voor het gewas. Het gras groeit hierdoor veel beter dan wanneer er in strookjes wordt bemest of de mest wordt geïnjecteerd.

Laat in het jaar

Vanaf 15 februari mag de drijfmest weer op het land worden uitgereden, maar dat is voor ons veel te vroeg!

De bodem is in de herfst bezig om voedingsstoffen vast te leggen. In de winter ligt alles stil en in het voorjaar gaat de grond weer bezig om voedingsstoffen vrij te maken. Een te vroege bemesting verstoort naar onze mening dit proces. Pas als de bodem actief bezig is, gaan wij bemesten zodat  de mest op een goede en volledige manier omgezet kan worden en hierdoor maximaal tot waarde wordt gebracht. Biologisch boeren heeft alles te maken met weersomstandigheden en bodemgesteldheid  en niets te maken met vaste datums. Vandaar dat wij nu bv. ook nog niet weten wanneer onze koeien naar buiten mogen. We hopen eind van deze week …